How Selective Touch Hook - DIY Fishing - Cách Chọn Lưỡi Lục

Difficult choice because the beam touch hook entirely handmade .Most importantly , the hooks are radially Quan trọng nhất là Bộ đĩa móc cân đối ,trò...

  • Views 74,303
  • 10 days ago
DIY - Fishing Tips - Touch Hook - Beam 8 hooks - Câu Chạm(Câu Lục) Hướng Dẫn Buộc 8 Móc .

DIY - Fishing Tips - Touch Hook - Beam 8 hooks - Câu Chạm(Câu Lục) Hướng Dẫn Buộc 8 Móc . Mẹo câu với đĩa tứ

  • Views 18,819
  • 25 days ago